Bakgrund och samarbetspartner - Anders Chydenius Prästgårdsförening

Bakgrund och samarbetspartner

Anders Chydenius prästgårdsförening grundades år 2011 i syfte att bevara den unika prästgården på Kyrkbacken i Karleby med däromkring liggande byggnader och utveckla museimiljön till ett allmännyttigt, anrikt och levande kulturcentrum. Ansökan om inregistrering av föreningen inlämnades till Patent- och registerstyrelsen den 25 november 2011. Det positiva beslutet togs den 8 februari 2012 (Dnro 2011/003366Y). Därefter fortsatte arbetet med planering av verksamheten och av utrymmena i prästgården med tanke på att få ändamålsenliga utrymmen för kulturaktiviteter av olika slag såsom mindre konserter, teaterföreställningar, föreläsningar och författaraftnar. Föreningens logo designades av Esa Tiainen (Grafidea).

Prästgårdsföreningen tillsatte vid grundandet fyra arbetsgrupper med uppgift att utveckla den framtida verksamheten. Stadgarna fick sin utformning under ledning av Bror Hagström, en arbetsgrupp under ledning av Mats Holmqvist utarbetade planer för den framtida verksamheten och en annan under ledning av Nils Erik Stenman dryftade frågor i anslutning till prästgårdens renovering för sitt nya bruk.  Finansieringsarbetsgruppen leddes av Gustav Björkstrand.

Föreningen strävar till att återställa prästgården interiörmässigt till tidsperioden då Chydenius var verksam där genom att förändra den nuvarande rumsindelningen och möbleringen. I prästgården fanns bland annat en större sal som enligt samtida uppgifter kunde rymma 200 personer. Den kunde återställas med tanke på mindre konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, seminarier och författaraftnar och förses med modern apparatur när det gäller belysning, ljudåtergivning och annan teknik.

I sin verksamhet strävar föreningen till ett nära samarbete inte bara med Karleby stad och kyrkliga samfällighet, utan också med Kronoby kommun och kyrkliga samfällighet. Föreningar och organisationer som är verksamma på områden som intresserade Chydenius är också viktiga samarbetspartner: Anders Chydenius stiftelse, Mellersta Österbottens kammarorkester (som spelat in en CD med musik som framfördes i prästgården), hembygdsföreningar, teaterföreningar, marthaföreningar och författarkretsar. Föreningen vill vidare stimulera näringslivet genom föredrag och seminarier i aktuella frågor gällande lantbruket, handeln och företagsverksamheten.